KANCELARIA

RADCY PRAWNEGO


Agnieszka Dębicka-Krzyśków


O KANCELARII

ZAKRES USŁUG

DANE KONTAKTOWE

RODO

O KANCELARII


Kancelaria powstała i funkcjonuje od lipca 2005 r. Jej założycielem jest radca prawny Agnieszka Dębicka–Krzyśków. Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych, zapewniając zarówno bieżącą i stałą obsługę Klienta, jak i rozwiązywanie konkretnych problemów prawnych. Działalność kancelarii wspomagają aplikanci radcowscy. Kancelaria współpracuje również z doradcami podatkowymi i notariuszami. Klientami kancelarii są firmy z sektora prywatnego działające w różnych branżach, jak i z sektora publicznego oraz osoby fizyczne. Kancelaria świadczy pomoc prawną w formach uzgodnionych z Klientem obejmujących m.in. sporządzanie i opiniowanie umów, przygotowywanie pism procesowych, sporządzanie informacji i opinii prawnych, reprezentowanie przez sądami i organami administracji publicznej, windykację wierzytelności. Bieżąca obsługa prawna dostosowana jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Kancelaria prowadzi obsługę poprzez dyżury u Klienta lub bieżące spotkania, jak również zapewnia stały kontakt drogą telefoniczną i e-mailową.

ZAKRES USŁUG


Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie:
– Prawa cywilnego,
– Prawa handlowego,
– Prawa spółek,
– Prawa pracy,
– Prawa rodzinnego,
– Prawa bankowego,
– Prawa administracyjnego,
– Prawa budowlanego i inwestycyjnego,
– Prawa własności intelektualnej i przemysłowej,
– Prawa antymonopolowego i konkurencji,
– Prawa lokalowego,
– Prawa stowarzyszeń i fundacji,
– Prawa procesowego,
– Postępowania egzekucyjnego i windykacji należności,
– Dochodzenia odszkodowań.

Skontaktuj się z nami

KONTAKT


  • Robotnicza 5, Brzeg
  • a.debicka@radca-brzeg.pl
  • +48 604 867 194


Imię i Nazwisko


Adres E-mail


Treść wiadomości


Congratulations. Your message has been sent successfully.
Error, please retry. Your message has not been sent.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Dębicka – Krzyśków, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 5, NIP 747 161 32 89
2. Z administratorem można się skontaktować pod podanym powyżej adresem a także drogą mailową pod adresem a.debicka@radca-brzeg.pl lub telefonicznie pod numerem +48 604 867 194.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- wykonania umowy dotyczącej świadczenia usługi (pomocy) prawnej zawartej pomiędzy Panią/Panem a Kancelarią (art. 6 ust. 1 lib b) RODO),
- wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych: podatkowych, rachunkowych, obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego (art. 6 ust. 1 lit.c) RODO,
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- radcy prawni, adwokaci, aplikanci, praktykanci świadczący na rzecz Kancelarii usługi prawnicze,
- biuro rachunkowe Kancelarii,
- organy samorządu radców prawnych, sądy i inne organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres realizacji powyższych (mających zastosowanie) celów przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Jest dobrowolne, przy czym w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.
9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez wyraźnej Państwa zgody, przy czym możliwe jest przekazanie tych danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy administrator poczty e-mail, której Państwo używacie w kontaktach z Kancelarią, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.